انواع مدل ابرو برای صورت های کشیده لاغر

 تصاویر:مدل های مختلف ابرو مناسب صورتكشیده

 تصاویر:مدل های مختلف ابرو مناسب صورت


مربعی 

 تصاویر:مدل های مختلف ابرو مناسب صورتقلبی 


 تصاویر:مدل های مختلف ابرو مناسب صورت


لوزی